2014-07-05

Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti

 Den moderna rasismen

En del hävdar att Sverigedemokraterna inte är ett rasistiskt parti då de inte talar om biologiska skillnader på människor. Vad dessa människor tycks ha missat är att rasism som begrepp har utvecklats och utvidgats i och med att tanken på att indela människor i raser har blivit lite förlegat. Detta mycket tack vare vetenskap så som genetiken.

Det man idag oftast menar med ordet rasism är vad man i Sverige valt att kalla Kulturell rasism eller kulturrasism, på engelska kallat för Neo-racism (ny eller modern rasism).

På Wikipedia kan man läsa följande beskrivning:

"Kulturell rasism eller kulturrasism är ett begrepp som används inom forskning för att beteckna fenomen som man ser som uttryck för en specifik typ av rasism och en vidareutveckling av den biologiska rasismen. "Kulturell rasism" används exempelvis av FN och diskrimineringsombudsmannen samt inom forskarvärlden för att beteckna vissa rasistiska ideologier, idéer, resonemang, argument och föreställningar.[1] Anförandena görs i ideologiska termer av "kulturkrock" och att kulturella skillnader legitimerar exkludering och diskriminering utefter rasföreställningar och rangordning av kultur som högre och lägre stående i relation till varandra. Exempel på sådana föreställningar och argument som ingår i anförandena kan vara "många invandrare jobbar inte och ägnar sig åt skattefusk", "många zigenare har en kulturell benägenhet att stjäla" eller "muslimer skaffar många barn, tar över Sverige och undviker svensk kultur".

Historiskt sett har rasbegreppet använts om hela kulturer och folkslag, bland annat genom biologistiskt motiverade tal om exempelvis "den svenska rasen" medan det idag är vanligare med tal om "svenska identiteten" eller "svenskhet", som båda är uttryck för kulturella egenskaper och föreställda distinkta kvaliteter.

---

Begreppet kulturrasism började användas i början av 1980-talet. I England och USA används även begreppen nyrasism (myntad av sociologen Martin Barker) och etnifiering för att beteckna samma fenomen. Under 1980- och 1990-talen har kulturrasism kommit att ersätta de tidigare allmänt accepterade formerna av biologisk rasism.[3][död länk]

Kulturrasism innebär en essentiell syn på kulturer. Kulturrasisten söker tillskriva en kultur vissa (negativa) värden. Dessa ställs ibland även mot den egna kulturen, som sägs sakna dessa negativa värden. De som anklagas för kulturrasism anklagas också ofta för att vara smygrasister. Enligt psykiatern Marcello Vittorio Ferrada-Noli är kulturell rasism ett uttryck för "uppsåtligt politiskt bedrägeri eller av ett undermedvetet främlingsfientligt affektivt tillstånd" och att "kulturrasisten sällan vill, eller ytterst sällan kan, erkänna sin faktiska biologisk-etniska rasistiska inställning".[4]"

Ideologin till Sverigedemokraternas kulturrasism

Ovan kan vi läsa att "kulturrasism innebär en essentiell syn på kulturer".  Sverigedemokraternas essentialism finner vi i Principprogrammet under rubriken "Sverigedemokraterna och människan":
"Vi tror inte på teorin om att människor föds som blanka blad som kan fyllas med vilket innehåll som helst. Miljön har visserligen en stor betydelse för individens utveckling och samspelar ofta med det biologiska arvet och den fria viljan. Det finns dock också en nedärvd essens hos varje människa som man inte kan undertrycka i hur hög utsträckning som helst utan att det får konsekvenser. Delar av denna essens är gemensam för de flesta människor och annat är unikt för vissa grupper av människor eller för den enskilde individen. Någon komplett förteckning över vad som ingår i denna mänskliga essens har vi ännu inte och kommer kanske heller aldrig att få. Till hjälp med att skapa en grovkornig bild kan vi dock ta den moderna vetenskapen och den mänskliga historien. Om det till exempel är så att en viss företeelse i olika varianter förekommit i nästan alla mänskliga samhällen i nästan alla tider, så menar vi att det är rimligt att anta att den på något sätt är kopplad till den mänskliga essensen."
 Denna uppfattning av hur människans väsen är får sedan uttryck under "Sverigedemokraterna och nationen" där människan (som har olika essenser "som är unika för vissa grupper" och inte är helt formbara) delas in i grupper:
"Som infödd svensk räknar vi den som är född eller i tidig ålder adopterad till Sverige av svensktalande föräldrar med svensk eller nordisk identitet.

Som assimilerad till den svenska nationen räknar vi den med icke-svensk bakgrund som talar flytande svenska, uppfattar sig själv som svensk, lever i enlighet med den svenska kulturen, ser den svenska historien som sin egen och känner större lojalitet med den svenska nationen än med någon annan nation.

På samma sätt som den som är född in i en annan nation senare i livet kan bli en del av den svenska nationen menar vi också att man även som infödd svensk kan upphöra att vara en del av den svenska nationen genom att byta lojalitet, språk, identitet eller kultur."

Kulturrasismen i Sverigedemokraternas politik

Med denna grundläggande människosyn formas deras politik. Vissa kan inte bli riktig svenska även om de anstränger sig hårdare än gemene infödd svensk. Invånare delas in i ett A-lag och B-lag, där den ena är mer värd än den andra och den andra aldrig kan upptas i A-laget. De är de som är den trasiga kuggen i urverket Sverige. De missanpassade som är roten till alla problem.

Det är bara gå in på Inte rasist, mens hemsida och läsa alla spaltmetrar med rasistiska uttalanden och hets mot invandrare från alla nivåer i partiet. Det är bara kolla intervjuer i tidningar och TV. Kolla alla debatter på till exempel YouTube där allt är ett problem som beror på invandrare som hotar det svenska. Ränderna går aldrig ur tigern, invandrare från X är kodade till att våldta är ett exempel på retoriken. Diskriminering baserad på ursprung har varit (och kanske är då ingen tagit avstånd) politiska förslag. Exempel ur 33-punktersprogrammet:
"Riv upp lagen som innebär omvänd bevisföring och som renderar arbetsgivare dryga böter på grund av påstådd "diskriminering av invandrare". Åkesson om punkt 7: "Snattar en 15-åring ska hela familjen utvisas." Åkesson om punkt 12: "Invandrare ska inte få gifta sig förrän de fyllt 24 år." Åkesson om punkt 16: "De måste arbeta för mat och husrum. De kan väl städa på flyktingförläggningen." Åkesson om punkt 21: "Utlänningar ska utvisas om de kritiserar Sverige." Åkesson om punkt 25: "Burka är en politisk uniform för islamism och ska förbjudas.""

Kulturrasismen är tydlig och fundamentet i Sverigedemokraterna och inte alls svår att upptäcka för den som inte blundar för den. Den är så klar att Jonas Sjöstedt besvarar frågan om Sverigedemokraterna är rasister med motfrågan "Skiter björnar i skogen?"

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Share/Bookmark